Kreisoberliga LG 2024

1. Wettkampf 44. KW 2023 / 05.11.2023

SSV Eberbach 24Einzelpunkte1111
Ringe
SSV Moosbrunn 14​​​​Einzelpunkte1104
Ringe
SSV Spechbach 4
1
Einzelpunkte
1078
Ringe

2. Wettkampf 46. KW 2023 / 18.11.2023

SSV Spechbach 40Einzelpunkte1063
Ringe
SSV Eberbach 25Einzelpunkte1117
Ringe
SSV Moosbrunn 1
4
Einzelpunkte
1103
Ringe

3. Wettkampf 48. KW 2023 / 03.12.2023

SSV Moosbrunn 14Einzelpunkte1095
Ringe
SSV Spechbach 40Einzelpunkte1070
Ringe
SSV Eberbach 2
5
Einzelpunkte
1111
Ringe

4. Wettkampf 49. KW 2023 / 10.12.2023

SSV Eberbach 2


Einzelpunkte
Ringe
SSV Moosbrunn 1
Einzelpunkte
Ringe
SSV Spechbach 4

Einzelpunkte

Ringe

5. Wettkampf 03. KW 2024 / 21.01.2024

SSV Spechbach 4
Einzelpunkte
Ringe
SSV Eberbach 2
Einzelpunkte
Ringe
SSV Moosbrunn 1

Einzelpunkte

Ringe

6. Wettkampf 04. KW 2024 / 28.01.2024

SSV Moosbrunn 1


Einzelpunkte
Ringe
SSV Spechbach 4
Einzelpunkte
Ringe
SSV Eberbach 2

Einzelpunkte

Ringe